Projekty budowlane termomodernizacji budynków

Celem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków ponoszonych na ogrzewanie budynku i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Obejmuje ona modernizację dwóch najważniejszych elementów: konstrukcji budynku oraz instalacji wewnętrznych. Podstawową zasadą termomodernizacji jest ograniczenie strat cieplnych w budynku, czyli wprowadzenie takich zmian, które zamkną wszelkie niepożądane drogi ucieczki ciepła z budynku. Jedną z najlepszych metod znalezienia wszystkich tych newralgicznych punktów zwanych mostkami cieplnymi są badania kamerą termowizyjną. Wyniki badań termowizyjnych są wykorzystywane do stworzenia audytu energetycznego, który jest podstawą do prac projektowych i później do realizacji prac termomodernizacyjnych.

Najczęściej przeprowadzanymi działaniami w ramach termomodernizacji są:

  • docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian zewn. i dachów);
  • wymiana lub uszczelnienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
  • wymiana lub modernizacja systemów instalacji grzewczych.


Dokładne pojęcie i zakres modernizacji wprowadziła Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza:

  • ulepszenia, których wprowadzenie daje w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień obniżenie od 10 do 25 % rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej;
  • ulepszenia, których wprowadzenie daje przynajmniej 25% niższe, roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej;
  • modyfikacje w systemie instalacji wewnętrznych obiektu mającą na celu obniżkę co najmniej 20% w stosunku rocznym zakupu ciepła dostarczanego do obiektu;
  • wymianę konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub te o wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegółowy i precyzyjny zakres naszych projektów termomodernizacyjnych.

Tworząc nasze projekty termomodernizacyjne staramy się wykorzystywać wszelkie techniki i narzędzia (w tym kamerę termowizyjną) pozwalające na określenie bardzo precyzyjnego i szczegółowego zakresu projektu i prac niezbędnych do poprawienia stanu cieplnego obiektu budowlanego. Zapewni to nie tylko późniejsze bezpieczeństwo cieplne, ale również bezpieczeństwo finansowe inwestora związane z wykonywaniem termomodernizacji tylko w takim zakresie, jakim jest ona potrzebna.

Wykonywane przez nas projekty termomodernizacji charakteryzują się bardzo dużą szczegółowością. Przedstawiamy w nich szczegółowe detale wykonania dodatkowego ocieplenia lub sposoby poprawy izolacyjności poszczególnych elementów budynku. Staramy się, aby zakres projektu modernizacyjnego był całkowicie wystarczający dla ogólnego celu poprawy stanu cieplnego obiektu. Jednocześnie dbamy o to, aby zakres ten nie narażał inwestora na niepotrzebne wydatki poniesione w całym procesie termomodernizacji.

Realizacja projektów termomodernizacji dotyczy wyłącznie budynków już istniejących, w których komfort cieplny jest niewystarczający dla mieszkańców, przede wszystkim ze względu na obecny stan techniczny obiektu. Tego typu obiekty wymagają więc przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych, które polepszą izolacyjność zewnętrznych przegród budynku. Żeby nie inwestować w te prace budowlane "na ślepo", najlepiej ich zakres i ilość określić na podstawie stworzonego szczegółowego projektu termomodernizacji budynku.

Wymierne korzyści z przeprowadzenia termomodernizacji.

Realizacja projektu i potem prac budowlanych związanych z termomodernizacją, to oczywiste, wymierne korzyści przejawiające się w:

  • niższych kosztach utrzymania obiektu, wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną;
  • wyższy komfort użytkowania wynikający z ocieplenia budynku i modernizacji stolarki;
  • większa wartość rynkowa modernizowanej nieruchomości wynikająca z przeprowadzonego remontu.

Szeroka działalność projektowa.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem wielobranżowych projektów budowlanych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz niezwykle precyzyjnymi projektami wykonawczymi. Więcej na temat naszej działalności projektowej znajdziecie Państwo na stronach naszego działu projektowego.