Pomiary oświetlenia stanowisk pracy

Alternatywnie do pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego wykonywane są pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy. Oświetlenie stanowisk pracy jest zaliczane do uciążliwych czynników fizycznych wpływających na samopoczucie i zdrowie pracownika. Nieprawidłowe oświetlenie może doprowadzić do szybkiego zmęczenia oczu, a w rezultacie powstanie lub konsekwentne pogłębienie wad wzroku. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku, w związku z tym każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniego oświetlenia, zgodnego z polskimi normami. Pomiary oświetlenia stanowisk pracy wykonuje się więc obowiązkowo w każdej nowo utworzonej firmie lub instytucji zatrudnienia, w przypadku zmiany usytuowania/wymiany opraw oświetleniowych lub okresowo co 5 lat. Reguluje to Kodeks Pracy, jak również w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003  Nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami. Ponadto, we współczesnej gospodarce, gdzie powszechnie wykorzystuje się pracę komputerów, wprowadzono dodatkowe regulacje prawne Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Od 2004 roku, warunki natężenia oświetlenia w miejscy pracy reguluje norma PN-EN 12464-1:2004 "Światło i oświetlenie miejsca pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach." W niniejszej normie podano szczegółowe wymagania dotyczące warunków oświetlenia dla różnych rodzajów stanowisk pracy. Otoczenie świetlne zostało określone za pomocą podstawowych parametrów, które stanowią podstawę badań. Należą do nich:

  • natężenie oświetlenia w lx na płaszczyźnie roboczej
  • równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej (tzw. rozkład luminacji)
  • oddawanie barw i postrzeganie barwy światła
  • wskaźnik olśnienia
  • kierunkowość światła
  • migotanie światła
  • oświetlenie elektryczne uzupełniające światło dzienne


Podstawową funkcją oświetlenia stanowisk pracy jest więc zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym w danym wnętrzu, zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań, wykreowanie właściwego, wystarczającego do wykonywania prac otoczenia świetlnego. Sprawdzenie powyżej podanych parametrów, określenie jakości zamontowanych opraw oświetleniowych i ich zgodność z wymogami norm jest podstawą dopuszczenia stanowisk pracy do użytkowania pod względem wymogów SANEPID i BHP.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zatrudnienia zbiorowego.